Bananslutningar Älvängen
Entreprenaden är en utförandeentreprenad och går ut på att man ska ansluta en nybyggd omformarstation, i Häljered utanför Älvängen, till järnvägsanläggningen nere vid Älven. Syftet är att säkerställa kraftförsörjningen och att det ska kunna köra fler och snabbare tåg. Kablar för el, tele och högspänning ska markförläggas. Kablarna läggs i uppschaktade kabelgravar men dras även i ett antal borrade passager under E45, mindre vägar, under järnvägen mm. Kablarna ska anslutas till stolpar utanför omformarstationen och till kontaktledningsanläggningen vid järnvägen. Delar av kontaktledningsanläggningen skall byggas om. BCA är huvudentreprenör och utför mark- och kanalisationsarbetena samt rivning och sättning av kontaktledningsfundament. Från den nya kraftstationen ska kablar schaktas ner och passera under två lokalvägar samt under E45, till Karlstad, och vidare upp i en bergskärning där man måste spränga för att nå rätt djup på schaktet. Järnvägsträckningen, den så kallade Bohusbanan, går längs med Göta Älv. Sträckan som grävs är två km. På järnvägen så ska kontaktledningsfundament och brunnar sättas. Markförlagda kablar ska gå upp i nya kontaktledningsfundament och kopplas på den befintliga anläggningen. På grund av dåliga markförhållanden med lera så har spontning utförts på de mest kritiska sträckorna.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2015